Polityka prywatności PURE&FIT Sp. z o.o. Sp.k.

1. Wprowadzenie

Ochrona danych osobowych zawsze była traktowana jako jeden z najważniejszych aspektów w działalności PURE&FIT Sp. z o.o. Sp.k. (dalej: PURE&FIT). Naszym celem jest informowanie Państwa o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, wobec treści nowych przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). W niniejszym dokumencie informujemy o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach podmiotów danych z tym związanych. Operatorem Serwisu www.vegeidealni.pl jest PURE&FIT Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą pod adresem J. Rogowskiego 4, 78-200 Białogard.

2. Polityka Cookies

Serwis korzysta z plików cookies.

Cookies (tzw. „ciasteczka”) to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym (komputerze, laptopie, smartfonie), w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej.

Użytkownik może zarządzać plikami cookies zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Informujemy, że po odrzuceniu plików cookies niektóre funkcje oferowane przez nasze Serwisy mogą nie działać prawidłowo, a nawet całkowitym uniemożliwieniem korzystania z wybranego produktu.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

Wykorzystujemy je, aby udoskonalać użyteczność serwisu. Cookies nie są połączone z żadnymi danymi osobowymi użytkownika.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 • tworzenia statystyk odwiedzania serwisu
 • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu
 • zapisanie stanu sesji użytkownika;
 • sposób korzystania ze strony internetowej
 • monitoring dostępności usług.

Przeważnie stosowane są dwa podstawowe rodzaje plików cookies:

 1. „Sesyjne”, pliki tymczasowe przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu jej zamknięcia.
 2. „Stałe” pozostające w pamięci przeglądarki przez dłuższy czas. Ułatwiają one korzystanie z częściej odwiedzanych stron. Czas ich zapamiętania zależy od ustawień przeglądarki.

3. Czym są dane osobowe i co oznacza ich przetwarzanie?

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. PURE&FIT przetwarza dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne sposoby zbierania, podstawy prawne przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania.

4. Kiedy niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie?

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których PURE&FIT jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe. Dotyczy to zarówno przypadków, w których PURE&FIT przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadków, w których dane osobowe pozyskaliśmy z innych źródeł. PURE&FIT realizuje swoje obowiązki informacyjne w obu powyższych przypadkach, określone odpowiednio w art. 13 i art. 14 RODO zgodnie z tymi przepisami.

Poniżej wskazujemy pełne dane PURE&FIT jako administratora danych osobowych:

PURE&FIT Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą przy ul. J. Rogowskiego 4, 78-200 Białogard, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000694890, NIP 672-208-85-56, REGON 368256250.

5. Przetwarzanie danych osobowych

Korzystanie z serwisu internetowego PURE&FIT jest anonimowe, użytkownik korzysta z serwisu nie podając swoich danych osobowych.

Użytkownicy serwisu, którzy kontaktują się z PURE&FIT w celu uzyskania informacji o oferowanych produktach, usługach lub podzielenia się uwagami dotyczącymi usług lub produktów PURE&FIT, a także kontaktujących się w celu zawarcia umowy z PURE&FIT, konieczne będzie udostepnienie następujących danych osobowych: imię i nazwisko, stanowisko, adres firmy, adres e-mail oraz numer telefonu/ faksu.

Prosimy o niepodawanie za pośrednictwem stron internetowych informacji ze szczególnych kategorii danych osobowych (takich jak informacje o rasie czy pochodzeniu etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub filozoficznych, przynależności do związków zawodowych, informacje dotyczące zdrowia fizycznego lub psychicznego, dane biometryczne, dane genetyczne, informacje o życiu seksualnym czy orientacji seksualnej oraz przeszłości kryminalnej). W przypadku podania takich informacji, oznacza wyraźną zgodę na zbieranie przez nas i wykorzystywanie takich informacji w sposób określony w niniejszym dokumencie.

PURE&FIT zbiera dane osobowe w celu:

 • dostarczania informacji o produktach, usługach i promocjach,
 • prowadzenia korespondencji,
 • przeprowadzania badań rynkowych lub badań satysfakcji klienta,
 • na potrzeby działań marketingowych prowadzonych przez PURE&FIT lub na jej zlecenie przez podmiot niezależny.

6. Jak długo przetwarzamy dane osobowe?

Czas, przez jaki możemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych przez PURE&FIT.

7. Czy udostępniamy dane osobowe podmiotom trzecim, do państw trzecich?

PURE&FIT nie przekazuje danych osobowych swoich klientów żadnym nieupoważnionym osobom trzecim. Wykorzystujemy je wyłącznie do własnych celów marketingowych.

Możemy ujawniać informacje o użytkownikach innym podmiotom wyłącznie gdy zezwalają nam na to przepisy prawa. W takim przypadku, w stosownej umowie zawieranej z podmiotem trzecim przewidujemy postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony danych oraz zachowania naszych standardów w zakresie ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa. Umowy tego rodzaju zwane są umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, a PURE&FIT ma kontrolę nad tym, w jaki sposób i w jakim zakresie podmiot, któremu PURE&FIT powierzyła przetwarzanie określonych kategorii danych osobowych dane te przetwarza.

8. Jakie prawa przysługują podmiotom, których dane dotyczą?

Osoby fizyczne mają określone prawa dotyczące swoich danych osobowych, a PURE&FIT jako administrator danych odpowiada za realizację tych praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku wszelkich pytań i próśb dotyczących zakresu i realizacji praw, a także w celu skontaktowania się z nami w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: biuro@pureandfit.eu.

Zastrzegamy sobie prawo realizacji poniższych uprawnień po pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości osoby ubiegającej się o dokonanie danej czynności.

Dostęp do danych osobowych

Osoby fizyczne mają prawo dostępu do danych, które przechowujemy jako administrator danych. Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie e-maila na adres: biuro@pureandfit.eu.

Zmiana danych osobowych

Zmiany, w tym zaktualizowana swoich danych osobowych, które przetwarza PURE&FIT można dokonać poprzez wysłanie maila na adres e-mail. biuro@pureandfit.eu

Wycofanie zgody

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, osoby fizyczne mają prawo w dowolnej chwili wycofać tę zgodę.

Prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Osoby fizyczne mają prawo ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnej chwili, ze względu na ich szczególną sytuację, chyba że przetwarzanie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa.

Osoba fizyczna może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazła,
 • dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Z prawa sprzeciwu można skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Żądanie ograniczenia przetwarzania danych przysługuje np. gdy dana osoba zauważy nieprawidłowości w swoich danych. Wówczas może żądać ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych.

Pozostałe prawa: prawo żądania usunięcia danych i prawo do przenoszenia danych

W przypadku chęci realizacji tych praw, należy wysłać maila na adres biuro@pureandfit.eu Z prawa do usunięcia danych można skorzystać np.

 • gdy dane osoby fizycznej nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez PURE&FIT,
 • gdy osoba fizyczna wycofa swoją zgodę na przetwarzanie danych przez PURE&FIT,
 • gdy osoba fizyczna zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania jej danych lub gdy jej dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem.

Dane powinny być również usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

Z kolei prawo do przenoszenia danych przysługuje wówczas, gdy przetwarzanie danych osoby odbywa się na podstawie zgody osoby fizycznej lub umowy zawartej z nią oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

9. Wszelkie pozostałe pytania, wątpliwości i skargi

W razie pytań, zastrzeżeń lub wątpliwości dotyczących treści niniejszej Polityki prywatności lub sposobu w jaki przetwarzamy dane osobowe, prosimy o przesłanie maila wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi skargi na adres biuro@pureandfit.eu. Wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi.

Kontakt bezpośredni w siedzibie PURE&FIT, a także kontakt listowy:

PURE&FIT Sp. z o.o. Sp.k.
ul. J. Rogowskiego 4,
78-200 Białogard

10. Czy i kiedy możliwe są zmiany niniejszej Polityki prywatności?

Zobowiązujemy się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki prywatności i jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych.

Wszelkie zmiany zapisów Polityki Prywatności będą ogłaszane poprzez zmianę niniejszego tekstu.

Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu dokonana dnia 23.05.2018 r.